Bilimsel Çalışma Destek Puanı Başvurusu Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar
09 Temmuz 2020

04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı resmi gazetede yayınlan yeni SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK gereği bilimsel çalışma puanlarında değişiklik yapılmıştır.

Bağlı sağlık tesislerimizde bilimsel çalışma yapan personellerin “TKHK’na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği döner sermayeden destek puanı alabilmeleri için yaptıkları çalışmaları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Yapılan çalışmalardan bir defaya mahsus destek puan talep edilecek olup, bu konuya kişilerin hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.

  • Bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi Başhekimliğimiz “Bilimsel Çalışma Destek Puanı Değerlendirme Komisyonu” tarafından ayda 1 kez olmak üzere periyodik olarak yapılmaktadır.
  • Yayınların komisyon tarafından değerlendirilebilmesi için; ekte belirtilen belgeler eksiksiz olarak tamamlanmalı ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığımıza gönderilmelidir.
  • Çalışmaların, “ilgili dönemi kapsaması” ve “daha önce puan başvurusu yapılmamış çalışmalar” olması gerekmektedir.
  • Belgelerin eksik olması durumunda yayınlar değerlendirmeye alınmamaktadır. Eksik belgelerin tamamlanarak yeniden başvuruda bulunulması gerekmektedir.
  • Komisyon tarafından incelenen çalışmaların destek puanları; takip eden ayın 5’ine kadar ilgili hastanenin İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne resmi yazı ile bildirilmektedir.
  • Komisyon kararı doğrultusunda Latin alfabesi dışındaki alfabeler ile yayınlanmış çalışmalar kabul edilmemektedir (Dergi ismi Latin alfabesinde bulunabilirse ve SCI veya SCI Expanded da olduğu belgelendirildiği takdirde değerlendirilmeye alınacaktır).
  • Çalışmaların hangi dergi/kongrede yayınlandığının, çalışma çıktılarında net bir şekilde belli olması gerekmektedir.

            Bilimsel çalışma destek puanı talebinde bulunan kişiler; çalışmaları ile ilgili bir dosya hazırlayacak olup, dosya içeriğinde bulunması gereken belgeler aşağıda belirtilmektedir;

a.       Mükerrer talep olmadığına dair beyan dilekçesi (Ek 1.docx(Bilgisayar ortamında doldurulacak ve Islak imzalı olacak)

b.     Bilimsel Yayınların Bildirim Formu (Ek 2).docx (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve Islak imzalı olacak)

c.       Atıf Alan Bilimsel Yayınların Bildirim Formu (Ek 3.docx (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve Islak imzalı olacak)

d.     Bilimsel Çalışmalar Destek Puanı Formu (her bir çalışmanın puanlaması ve çalışmaların toplam puanı form üzerinde doldurulmuş haliyle) (Ek 4).docx(Bilgisayar ortamında doldurulacak ve Islak imzalı olacak)

e.       SCI veya SCI Expanded tarafından taranan dergilerde yayınlanmış çalışmaları (araştırma makalesi, derleme, vaka takdimi veya editöre mektup v.s. pdf formatında dijital ortamda gönderilecektir

f.       Yayınların SCI veya SCI Expanded’da olduğunu gösterir https://mjl.clarivate.com/search-results linkinden alınacak belgeler (pdf formatında dijital ortamda gönderilecektir)

g.      SCI veya SCI Expanded haricindeki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış çalışmalar (araştırma makalesi, derleme, vaka takdimi veya editöre mektup v.s. pdf formatında dijital ortamda gönderilecektir)

h.      Türk Tıp dizini tarafından taranan ulusal dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi veya derlemeler  (pdf formatında dijital ortamda gönderilecektir)

i.        Uluslararası bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan sözlü/poster bildiriler (pdf formatında dijital ortamda gönderilecektir)

j.        Ulusal bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan sözlü/poster bildiriler (pdf formatında dijital ortamda gönderilecektir)

k.      Atıfların https://scholar.google.com.tr linkinden alınmış dökümanlar (pdf formatında dijital ortamda gönderilecektir)

Not:Yukarda a,b,c,d maddelerinde istenen belgeler/dökümanlar bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra ıslak imzalı teslim edilmelidir (Dökümanlar kalemle doldurulmamalıdır). e,f,g,h,i,j,k maddelerinde istenilen belge veya dökümanlar .pdf formatında ve aşağıda belirtilen e-posta adresine, dijital ortamda doldurulmuş hali gönderilmelidir