Kurumumuzda Yaz Stajı yapacak öğrencilerimizin dikkatine...
23 Ocak 2020

MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ (STAJ) UYGULAMALARI USUL VE ESASLARI
AMAÇ:
Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinde staj yapacak;
1. Kamu ya da özel üniversitelerin sağlık bilimleri bölümünde öğrenim gören lisans ve ön
lisans öğrencilerinin,
2. Kamu ya da özel mesleki ve teknik anadolu lisesi sağlık bölümü öğrencilerinin,
Eğitim öğretim dönemi ile yaz dönemi (Haziran-Eylül) boyunca mesleki beceri eğitimlerinde
uymaları gereken usul ve esasları belirlemektir.

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ (EYLÜL-HAZİRAN)
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Beceri Eğitimi

•İlimizde bulunan mesleki ve teknik anadolu liselerinin sağlık alanı öğrencilerinin sağlık
tesislerine dağılımı (sayısal olarak), her eğitim öğretim yılının Nisan ayında Millî Eğitim
Müdürlüğünün “Mesleki Beceri Eğitimi Komisyonu” toplantısında Müdürlüğümüz ve İl
Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından belirlenir.
•Her yıl Ağustos ayında Müdürlüğümüz idarecilerinin başkanlığında, tüm okul yetkilileri ve
sağlık tesisleri eğitim sorumlularının katılımıyla “Stajyer Planlama Toplantısı”
gerçekleştirilir. Bu toplantıda hangi okulun öğrencilerinin hangi sağlık tesisinde staj yapacağı
belirlenir.
•Eğitim öğretim dönemi başlamadan önce öğrenci listeleri ile mesleki beceri eğitimi
sözleşmeleri okul idareleri tarafından Müdürlüğümüze resmi yazı ile iletilir.
•Mesleki beceri eğitimi sözleşmeleri, Müdürlüğümüz/ilgili sağlık tesisi staj yetkilisi tarafından
onaylanarak resmi yazıyla Millî Eğitim Müdürlüğü kanalıyla ilgili okullara iletilir.

Üniversite Öğrencilerinin Ders Uygulamaları
•Her yıl Ağustos ayında Müdürlüğümüz idarecilerinin başkanlığında, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanlığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Müdürlüğü ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürlüğünden konu ile ilgili
karar vermeye yetkililerin ve sağlık tesisleri eğitim sorumlularının katılımıyla “Stajyer
Planlama Toplantısı” gerçekleştirilir.
•Bu toplantıda hangi bölümün öğrencilerinin hangi sağlık tesisinde staj yapacağı ve
öğrencilerin sayısal dağılımı belirlenir.
•Eğitim öğretim dönemi başlamadan önce öğrenci listeleri Müdürlüğümüze iletilir.

YAZ DÖNEMİ (HAZİRAN-EYLÜL)
•Yaz Dönemi başvurularını 1 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında;
2. basamak sağlık tesisleri ve ADSM’de staj yapacak öğrenciler ilgili sağlık tesisine,
Müdürlük bünyesinde ve Müdürlüğe bağlı diğer birimlerde staj yapacak öğrenciler ise İl
Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Birimine yaparlar.
•Başhekimliklere yapılan staj başvurularında, başvuru ilgili sağlık tesisinin Başhekimi veya
eğitimden sorumlu Başhekim Yardımcısı tarafından onaylandıktan sonra, sağlık tesisinin
Sağlık Eğitim Birimi tarafından gerekli kayıt, planlama, takip ve değerlendirme işlemleri
yürütülür.
İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan staj başvurularında, başvuru Sağlık Hizmetleri Birim
Sorumlusu tarafından değerlendirilip, İl Sağlık Müdürü veya görevlendirdiği Başkan/Başkan
Yardımcısı tarafından onaylandıktan sonra, Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından gerekli kayıt,
planlama ve değerlendirme işlemleri yürütülür.
•Stajyer takibi için, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve sağlık tesislerimiz tarafından
kullanılacak olan “Stajyer Takip Çizelgesi” her istenildiğinde Müdürlüğümüze
gönderilebilecek şekilde güncel tutulacaktır.
•Yaz döneminde sadece ailesi ilimizde ikamet eden öğrencilerin staj başvurusu kabul
edilecektir.
BAŞVURUDA ÖĞRENCİDEN İSTENİLEN BELGELER

•Fotoğraflı ve okul onaylı “Staj Sözleşmesi” (Fotoğraf ve okul onayı olmayan başvurular
değerlendirilmeyecektir.)
•İkametgâh belgesi,
•Öğrenim gördükleri kurumlar tarafından yaptırılması gereken Meslek Hastalığı ve İş Kazası
Sigortasının ödendiğine dair “SGK Bildirgesi”,
•“İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” katılım belgesi,
•Aşı takip kartı (HBsAg, Anti HBS, Anti HAV, Anti HIV, Anti HCV - Yalnızca sağlık
tesislerinde staj yapacak öğrenciler için istenilecektir.),
•Özel üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin kabulünde 2.basamak sağlık tesisleri
Başhekimlikleri/ADSM Başhekimliği/İl Sağlık Müdürlüğü ile ilgili rektörlük arasında Staj
Protokolü imzalanması.


GENEL ESASLAR

•Müdürlüğümüzde ve bağlı sağlık tesislerimizde gönüllü stajyer kabul edilmez.
•İlimizde öğrenim gören (üniversite ve lise) öğrencilere Müdürlüğümüze bağlı kurum ve
kuruluşlarda mesleki beceri eğitimi/staj/ders uygulamaları yaptırırken yasal zorunluluğun
üzerine çıkılması ve mevcut kapasitenin sınırları zorlanarak bu hizmetin yürütülmesi
nedeniyle; eğitim öğretim döneminde (eylül-haziran) İlimiz sınırları dışındaki üniversitelerde
öğrenim gören stajyerlerin başvuruları kabul edilmez.
•Elektronik posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.
•10 iş gününden kısa süreli staj başvuruları kabul edilmez.
•Başvuru yapıldıktan sonra tarih değiştirilemez.

UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
Yaz Dönemi (Haziran - Eylül)

•Sağlık tesislerimizde/birimlerimizde stajyer öğrencilerin görev yaptıkları birimlerdeki takip ve
eğitim işlemlerinden, eğitici personel/usta öğreticiler sorumludurlar. Sağlık tesislerinde yeterli
sayıda eğitici personel/usta öğretici bulunmadığında bu görev öğrencinin staj yaptığı birimdeki
birim/servis sorumlusu tarafından yapılmalıdır.
•Eğitici personel/usta öğreticiler veya birim/ servis sorumlusu, öğrencilerin davranış, devam
durumu ve eğitimleri ile ilgili takibi sağlamakla görevlidirler. Aynı zamanda bölüm içerisinde
öğrencilerin teorik ve pratik eğitimlerini yaptırarak ilgili dokümanları dosyalayıp muhafaza
etmekle sorumludurlar.
2. basamak sağlık tesisleri, ADSM ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı istasyonlarda
yapılacak stajlarda öğrencilerin planlama ve yer değişikliği eğitici personel/usta öğretici
tarafından, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ve bağlı diğer birimlerde yapılacak stajlarda ise
planlama ve yer değişikliği Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından yapılmalıdır.
•İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı istasyonlarda staj yapacak öğrencilerin eğitim ve
gözlem amaçlı ambulansa alınabilmeleri için Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Valilik
Olur’u alınmalı ve resmi yazı ile Sağlık Hizmetleri Birimine bildirilmelidir.
•Staj sonunda öğrencilerin staj yaptıkları birim/servis sorumluları tarafından staj değerlendirme
formları doldurularak, öğrencinin öğrenim gördüğü bölüm/alanla ilgili Başhekimlik/Sağlık
Müdürlüğü idari amirine onaylatıldıktan sonra Sağlık Eğitim Birimi/Sağlık Hizmetleri Birimi
tarafından okullarına üst yazıyla kapalı zarfla gönderilmelidir.
•Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları kapsamında stajyer öğrencilere staj yaptığı sağlık
tesisi/Müdürlük tarafından uyum eğitimi ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda tekrar
eğitimi yapılmalıdır.


Eğitim Öğretim Dönemi (Eylül-Haziran)
•Stajyer lise öğrencilerinin denetim, takip, yer değişikliği, değerlendirme ve eğitim
işlemlerinden 1. Basamak sağlık tesislerinde ASM/TSM staj sorumluları, İl Ambulans Servisi
Başhekimliğinde birim personeli, 2. Basamak sağlık tesislerinde Sağlık Eğitim Birimi
personeli, İl Sağlık Müdürlüğünde ise Sağlık Hizmetleri Birimi personeli sorumludur.
•Ders Uygulaması yapan üniversite öğrencilerinin takip, yer değişikliği, değerlendirme ve
eğitim işlemlerinden ilgili rektörlük tarafından görevlendirilmiş olan staj gözetmenleri
sorumludur.
•İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı istasyonlarda staj yapacak öğrencilerin eğitim ve
gözlem amaçlı ambulansa alınabilmeleri için Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Valilik
Olur’u alınmalı ve resmi yazı ile Sağlık Hizmetleri Birimine bildirilmelidir.

STAJYER ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

•Stajyer öğrenciler Müdürlük/sağlık tesisi mesai saatine uymalıdır. Staj programı günlük 8 saat
olmak üzere, personel mesai saatiyle aynı olacak şekilde (Üniversite öğrencilerinde okul
yönetiminin belirlemiş olduğu staj saatleri doğrultusunda) yürütülüp giriş ve çıkışta imzaları
alınmalıdır.
•Öğrencilerin formaları okulun belirlediği standartlara uymalıdır. Forma giymeyen öğrencilerin
giyimlerinde sadelik ve temizlik esas olup, kurum ve işin gereklerine uygun kıyafetler
seçilmelidir.
•Öğrencilerin dış görünümleri, kıyafetleri ve aksesuarları yapılan işe engel teşkil etmeyecek,
hasta-çalışan sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde olmalıdır.
•Uygulama yaptıkları süre içinde uygulama yerindeki çalışma ve disiplin düzenine uymakla
yükümlüdürler.
•Stajyerler staj süresi boyunca işin normal akışını aksatmadan sunulan hizmetin kalitesine ve
verimliliğine katkıda bulunurlar.
•Uygulama yerindeki her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen gösterirler, aksi
takdirde meydana gelecek zararı öderler.
•Stajyerler hasta mahremiyeti kapsamında hasta bilgi güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
Hastaya ait dokümanları kurum dışına çıkaramaz, fotoğraflarını çekemez, kopyalayamaz ve
yayınlayamaz.
•Uygulama yerinden habersiz olarak ayrılamazlar, uygulama yerini değiştiremezler ve
uygulamayı terk edemezler, ancak gerekli durumda uygulama yürütücüsünün görüş ve iznini alarak uygulama yerini değiştirebilirler.
•Öğrenci kimlik kartları görünür şekilde olmalıdır.
•Öğrenciler cep telefonu, tablet vb. iletişim ve kayıt cihazlarını hasta başında kullanmamalıdır.
•Aksine hareket eden üniversite öğrencilerine bağlı olduğu Üniversitenin ve Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri, kamu ve özel Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğrencilerine de MEB Ortaöğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği hükümleri,
uygulama sırasında da geçerlidir.
•Sağlık tesisi içerisinde uyulması gereken kurallara riayet etmeyen stajyer öğrenciler yazılı
olarak ikaz edilecektir. 2. kez yazılı olarak uyarıya rağmen kurallara uyum göstermeyen
stajyer öğrencilerin stajı sonlandırılır ve durum tutanak altına alınarak Müdürlüğümüz
aracılığıyla öğrencinin okuluna bildirilir.